ΕΡΓΑΛΕΙΑ

To HABILIS και οι συνεργάτες του έχουν πιστοποιηθεί σε μια σειρά αξιολογητικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των όποιων δυσκολιών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παραδίδονται γραπτώς και συμπληρώνονται με τις προτάσεις του ειδικού θεραπευτή αξιολόγησης.

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Το κέντρο μας έχει πιστοποιημένους χορηγητές του αξιολογητικού εργαλείου «ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ». Το «ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ» είναι μια καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών ηλικίας 4-7 ετών. Το εργαλείο έχει ως στόχο τον έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης γλωσσικών διαταραχών ή δυσκολιών στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο.

ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ

Το ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο λόγο (γραπτό και προφορικό). Περιλαμβάνει μια σειρά από επιλεγμένες ασκήσεις για τους μαθητές, διαφορετικές για κάθε τάξη. Με τις ασκήσεις αυτές εξετάζεται το επίπεδο ικανοτήτων του μαθητή σε τομείς του γραπτού και προφορικού λόγου και εντοπίζονται τομείς αδυναμιών. Το ΛΑΜΔΑ απευθύνεται σε παιδιά από Β΄ Δημοτικού μέχρι και Β΄ Γυμνασίου.

WISC-V

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έτη και 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες. Χορηγείται από ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

WAIS-IV

Η κλίμακα WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-4th Edition) είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες από 16 ετών και 0 μηνών έως 90 ετών και 11 μηνών. Χορηγείται από ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση, εκτιμήσεις ακαδημαϊκής και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας και αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς.

WPPSI-III

Το WPPSI-III, ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει μέρος της αξιολόγησης της νοητικής χαρισματικότητας, της νοητικής υστέρησης και των δυσκολιών μάθησης. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 2 ετών και 6 μηνών έως 7 ετών και 3 μηνών. Χορηγείται από ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα αποτελέσματα προσφέρουν καθοδήγηση για την ένταξη του εξεταζόμενου σε κλινικά και/ή εκπαιδευτικά προγράμματα.

EvCareer

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός της Evalion είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση.
Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου. Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον.


Σε ποιους απευθύνεται
Η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός απευθύνεται σε έφηβους/μαθητές 14 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή της κατάλληλης μεταλυκειακής εκπαίδευσης.


Τα οφέλη
Τα άτομα που επιλέγουν τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά του εαυτού τους και τις ικανότητες τους. Η εις βάθος γνώση του εαυτού, σε συνδυασμό με τη γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθιστούν τον έφηβο ικανό να λάβει τις πλέον ορθές αποφάσεις αναφορικά με τη σταδιοδρομία του.